aktualnosci

kwi 20
„NOWE PERSPEKTYWY” nr WND-RPDS.09.01.01-02-0037/16

Miejsce formy wsparcia: Krosnowice 186

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Grupa 1:  19, 20 i 21.04.2017r.

Grupa 2: 24, 25 i 26.04.2017r.

Trenerzy: Robert Jaworski, Marcin Sobaszek

 

„Grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych"

Grupa 1:  05, 08 i 09.05.2017r.

Grupa 2: 10, 11 i 12.05.2017r.

Trenerzy: Joanna Karasiewicz, Wiesław Zalas

​ 

kwi 20
Zapytanie ofertowe 1/2017

Kłodzko dnia 25-04-2017 r.

Zaytanie ofertowe zostało anulowane

Zapytanie ofertowe 1-2017..pdf

kwi 06
,, RODZINA PONAD WSZYSTKO”

Rodzina ponad wszystko.jpg


1.Tytuł projektu: ,, RODZINA  PONAD WSZYSTKO"         
Projekt  związany jest  z integracją rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy Kłodzko. Celem działań asystenta rodziny jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Asystent rodziny współpracuje z pracownikami różnych instytucji  pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny a przede wszystkim po to, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie. Kłopoty rodzin często biorą się z utrwalonej postawy wyuczonej bezradności. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie w członkach rodziny poczucia wartości, sprawczości, motywacji do działania a także integracja ich, wzmacnianie pozytywnej więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Przywracając rodzinie wiarę we własne możliwości tworzy się fundament pod odbudowywanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Udział członków rodziny w spotkaniach projektowych będzie  też okazją do poznania przez rodziców różnych sposobów spędzania wolnego czasu z dziećmi oraz możliwością zapoznania się z  fachowymi informacjami na temat opieki i wychowywania dzieci.

2.Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest do rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
( łącznie ok. 30 osób). 
Wybór grupy docelowej wynika z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko i jest związany z realizacją przez Gminę Kłodzko założeń ustawy  o Wspieraniu Rodziny i Systemie  Pieczy Zastępczej.

3.Realizator  projektu:  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
Asystent rodziny   - Agnieszka Łuszczki.                                                                                                St. pracownik socjalny  - Małgorzata Skibińska.                                                                       Kierownik  - Małgorzata Pajor- Pijanowska
    
 4. Partnerzy:

* Stowarzyszenie Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia Qi" Kłodzko.
*  Pan Krystian  Kmieciński –trener Stowarzyszenia Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia  Qi".
* Pan Mieczysław Krombach – fotograf.
* Wolontariusze z Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku wraz z opiekunem  Panią    Magdaleną Lasek.

 

5.Termin i miejsce realizacji projektu:

Projekt  będzie realizowane w okresie od: 01.03.2017r. do 30.07.2017r.
Spotkania z rodzinami odbywać się będą w Sali Stowarzyszenia Koreańskich Sztuk Walki ,,Harmonia Qi" w Kłodzku ul. St. Okrzei 14.

6.Cel główny i cele szczegółowe projektu.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest ukazanie rodzinom możliwości wartościowego i twórczego spędzenia czasu wolnego poprzez aktywny udział w spotkaniu, angażowaniu się w integracyjne zabawy ruchowe wszystkich członków rodziny.

Cele szczegółowe:

 * budowanie więzi i pozytywnych relacji między członkami rodzin
 *  integracja dziecka z bliskimi w atmosferze radosnej zabawy
 * wzmocnienie w członkach rodziny  poczucia wartości, sprawczości
 *  przywracanie rodzinie wiary we własne możliwości
 * możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności na temat opieki i wychowywania dzieci

7. Działania:

Projekt obejmuje cykl trzech spotkań rodzin z asystentem rodziny i innymi osobami zaangażowanymi w jego realizację,  a także wyjazd integracyjny dzieci z rodzicami i wolontariuszami na wycieczkę     do ZOO we Wrocławiu. W trakcie spotkań odbędą się zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci, a także pogadanki edukacyjno- informacyjne z rodzicami. W zajęciach z dziećmi i w opiece nad nimi podczas wycieczki  pomagać będą wolontariusze.

 Działania w projekcieOsoby odpowiedzialneTermin
1.Rekrutacja uczestników projektuAsystent rodziny - Agnieszka Łuszczki01.03.2017-15.03.2017
2.Udostępnienie i przygotowanie sali

Trener - Krystian Kmieciński

( nieodpłatnie)

 
3.Przygotowanie i dostarczenie zaproszeń dla rodzinAsystent rodziny - Agnieszka Łuszczki15.03.2017r.-31.03.2017
4.

 Zorganizowanie zakupu niezbędnych produktów na spotkania i wycieczkę, przyborów sportowych oraz suchego prowiantu, a także ramek  na pamiątkowe zdjęcia

 

St. pracownik socjalny - Małgorzata Skibińska

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki

Przed każdym spotkaniem
5.Prowadzenie szkolenia dla rodziców

Kierownik Ośrodka - Małgorzata Pajor- Pijanowska ( nieodpłatnie)

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki ( nieodpłatnie)

28.04.2017r.

26.05.2017r.

19.06.2017r.

6.Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych i zabaw  dla dzieci i rodzicówTrener-  Krystian Kmieciński z pomocą wolontariuszy z Gimnazjum Publicznego i ich opiekun -  Pani Magdalena Lasek, st. pracownik socjalny -  Małgorzata Skibińska          ( nieodpłatnie)W trakcie każdego spotkania
7.Wykonanie zdjęć ze spotkańFotograf - Pan Mieczysław Krombach (nieodpłatnie)W trakcie spotkań
8.Wywołanie zdjęć i przygotowanie z nich prezentów dla rodzin

Asystent rodziny- Agnieszka Łuszczki

Trener - Krystian Kmieciński

22.04.2017r-25.05. 2017r.
9.Organizacja wycieczki edukacyjnej do ZOO we Wrocławiu( wynajęcie autokaru, rezerwacja biletów wstępu)Asystent rodziny - Agnieszka ŁuszczkiLipiec 2017r.
10.Pomoc w opiece nad dziećmi w czasie wycieczkiWolontariusze z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku wraz z opiekunem – Panią Magdaleną LasekLipiec 2017r.
11.Rozliczenie wydatków projektu

Asystent rodziny - Agnieszka Łuszczki

Kierownik Ośrodka - Małgorzata Pajor- Pijanowska

Sierpień 2017r.​
mar 20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik socjalny
mar 16
Oddaj 1 % Podatku dla Frania

Franciszek Skawina.bmp

mar 09
Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt!

sirr.pl

  Stowarzyszenie Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie i wydatnie poprawić jakość życia - swoją i swojej rodziny. 

Działania Stowarzyszenia obejmują szereg bezpłatnych działań - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich, teleopiekę, wsparcie dla opiekunów faktycznych. Dodatkowo przeszkoleni zostaną asystenci i kandydaci na asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnością, uczestnicy wyposażeni zostaną w nowe kwalifikacje i oferty pracy.

​  W poniższym załączniku zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją o projekcie.

INFORMACJA O PROJEKCIE.pdf


mar 01
Nasza współna praca - nasz współny cel

 

Fundacja „Razem" uprzejmie informuje, że od 01.01.2017r rozpoczęła realizację projektu „Nasza wspólna praca – nasz wspólny cel na sukces" nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt będzie realizowany w okresie        od 01.01.2017 do 30.06.2018. Wartość projektu 684 082,50 zł.

Przedmiotem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,        w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy  zgodnie z Ustawą                o promocji zatrudnienia (III profil) oraz osób nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej (bierni zawodowo) korzystających z pomocy OPS, zamieszkujących Miasto i Gminę Kłodzko, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

a) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

b) osoby uzależnione (alkoholizm, narkomania),                              

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.     o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375),

d) osoby wykazujące trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

e) osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy w rodzinie i kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z tytułu tej przesłanki.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia w ramach  usługi aktywnej integracji:

·       Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne,

·       Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

·       Treningi kompetencji oraz Treningi rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy,

·       Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji,

·       Uczestnictwo w stażach.

Rekrutacja w ramach projektu jest przewidziana w trzech edycjach: I ed. I-II 2017, II ed. IV-V 2017,                       III ed. VII-IX 2017.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach realizowanego projektu oraz dystrybucji informacji o możliwości skorzystania z oferowanego przez naszą instytucję wsparcia wśród swoich podopiecznych. Poniżej podajemy informacje kontaktowe.

Adres biura projektu: Fundacja „RAZEM" ul. Wyspiańskiego 2d w Kłodzku, I piętro pokój 114, tel. 74 811 07 96​​

Materiały do pobrania​

lut 21
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016
senior fot.jpg
​Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016.

Poniżej link i prezentacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nowej edycji Programu "Senior+".

senior.gov.pl

Prezentacja - Senior +.ppt

lut 15
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko zatrudni pracownika socjanego

​Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko zatrudni pracownika socjanego​. 

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej. Więcej informacji można uzyskać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społeczej Gminy Kłodzko w Kłodzku przy ul. Łużyckiej 7 w pok. nr 5 w godzinach 7.00 - 15.00 lub pod numerem telefonu 74 647 00 54.

​​Ogłoszenie - zatrudnimy pracownika socjalnego.pdf

lut 01
"Bezpieczny i Aktywny Senior" na terenie województwa Dolnośląskiego

Bezpieczny i Aktywny Senior.jpg

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: ruszyła kampania "Bezpieczny i aktywny senior" poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych. W poniższym linku  znajdą Państwo materiały informacyjne.

http://w​​ww.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12657,Bezpieczny-i-Aktywny-Senior.htm​l​


1 - 10Next