Skip Navigation LinksFundacjaRazem

​​

Fundacja Razem

 
 

Fundacja „Razem" uprzejmie informuje, że od 01.01.2017r rozpoczęła realizację projektu „Nasza wspólna praca – nasz wspólny cel na sukces" nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0008/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt będzie realizowany w okresie        od 01.01.2017 do 30.06.2018. Wartość projektu 684 082,50 zł.

Przedmiotem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,        w tym osób bezrobotnych sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy  zgodnie z Ustawą                o promocji zatrudnienia (III profil) oraz osób nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej (bierni zawodowo) korzystających z pomocy OPS, zamieszkujących Miasto i Gminę Kłodzko, które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

a) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

b) osoby uzależnione (alkoholizm, narkomania),                              

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.            o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.     o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375),

d) osoby wykazujące trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

e) osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy w rodzinie i kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z tytułu tej przesłanki.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia w ramach  usługi aktywnej integracji:

·       Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne,

·       Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

·       Treningi kompetencji oraz Treningi rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy,

·       Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji,

·       Uczestnictwo w stażach.

Rekrutacja w ramach projektu jest przewidziana w trzech edycjach: I ed. I-II 2017, II ed. IV-V 2017,                      
III ed. VII-IX 2017.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach realizowanego projektu oraz dystrybucji informacji o możliwości skorzystania z oferowanego przez naszą instytucję wsparcia wśród swoich podopiecznych. Poniżej podajemy informacje kontaktowe.

Adres biura projektu: Fundacja „RAZEM" ul. Wyspiańskiego 2d w Kłodzku, I piętro pokój 114, tel. 74 811 07 96

Materiały do pobrania:
  1. Formularz rekrutacyjny 9.1 Kłodzko
  2. Oświadczenie 1 Kłodzko
  3. Oświadczenie 2 Kłodzko
  4. Oświadczenie 3 Kłodzko
  5. Oświadczenie 4 Kłodzko
  6. REGULAMIN 9.1
  7. Załącznik nr1 Wzór zgody na przetarzanie danych osobowych Kłodzko
  8. Załącznik nr2 Wzór oświadczenia uczestnika projektu