Skip Navigation Linksnoweperspektywy

ZAPYTANIE CENOWE

​                  W związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Fundacja „Razem” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do 20 tyś. netto.​ W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu pełne zapytanie cenowe.   

Zapytanie cenowe- doradca- projekt.pdfREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: NOWE PERSPEKTYWY

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. do 31 marca 2018 r. ​

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Oś priorytetowa: 9.Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Obszar realizacji projektu: Gmina Kłodzko
 

​Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. Partnerem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha​.​

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 60 osób zagrożonych.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowananych jako ​najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia oraz 30 osób nieaktywnych,zamieszkujących zgodnie z kodeksem cywilnym Gminę Kłodzko w okresie od 01.09.2016 – 31.03.2018.W ramach projektu wszyscy uczestnicy/czki zawrzą kontrakt socjalny (podstawą prawną jego realizacji jest art.108 ustawy o pomocy społecznej) w ramach jego realizacji obowiązkowe będzie zastosowanie ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej trzy z instrumentów aktywnej integracji (usługi o charkt.zaw nie będą stanowiły I elementu wsparcia). Dobór instrumentów będzie adekwatny do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego będzie miala na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W ramach projektu obligatoryjnie dla każdego Uczestnika zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb oraz zapewnienie wsparcia dostos.do diagnozy, zwiększy szanse Uczestnika na odbudowę i potrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a tym samym a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Zakres rzeczowy:

  1. Objęcie kontaktem 90 osób.
  2. Uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznow - zawowodowych 90 osób
  3. Uczestnictwo w PAI – 20 osób.
  4. Uczestnictwo w kursach i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych - 45 osób.
  5. Uczestnictwo w stażach zawodowych – 50 osób.
  6. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy dla 50 osób

 ​

​​Aktualności

Harmonogram działań​