Skip Navigation Linksogłoszenie-na-wolne-stanowisko-urzędznicze-ksiegowosc

 

Załącznik nr 1

do  Zarządzenia nr 10/2014

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i księgowości. 

1.Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania niezbędne:

a) posiadać obywatelstwo polskie;
b) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta;
c) posiadać pełną zdolność od czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiadać wykształcenie:
– co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku samodzielnego referenta  i minimum 4 letni staż pracy lub
- wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta i minimum 2 letni staż pracy.
f) posiadać umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o postępowaniu w administracji.
b) posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność;
c) umiejętność obsługi programów aplikacji biurowych, 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz  decyzji w sprawie zwrotu  przez dłużników alimentacyjnych należności,

c) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów jednostek obsługiwanych przez Sekcję  Finansowo-Księgową również w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
e) miesięczne uzgadnianie kont oraz wydatków z kosztami;
f) sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych oraz analiz i informacji;
g) prowadzenie rozrachunków należności budżetowych;
h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów oraz ich archiwizowanie;
i) wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych przełożonego i głównego księgowego

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny;
b) życiorys;
c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
e) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe;
f) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) kopia dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
i) zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku samodzielnego referenta;

j) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

5.Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy składać  w sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej  Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej 71   lub przesłać pocztą –

w terminie do 10 lipca 2014 r.  do godz.14.30. z dopiskiem  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent".  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec  2014 r.

 

7. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 
11 lipca  2014 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
w Jaszkowej Górnej.

 

8. O zakwalifikowaniu się do etapu testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail lub telefonicznie na wskazany numer telefonu. Informacja ta będzie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodzko.

 

9. Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia w/w wymagań.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłodzko oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.gmina.klodzko.pl

 

 

Jaszkowa Górna, 26 czerwca  2014 r.

 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                             Gminy Kłodzko

 

                                                                     Małgorzata Pajor – Pijanowska