Skip Navigation Linksuslugi-opiekuncze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

ODPŁATNOŚĆ

Rada Gminy Kłodzko określiła, w drodze uchwały numer 392/V/2010 z dnia 31 maja 2010 r., szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Dochód na osobę w rodzinie % kryterium dochodowegoWysokość odpłatności - % pełnego kosztu
osoba samotnie gospodarującaosoba w rodzinie
101 - 1201020
120,1-1401530
140,1-1602040
160,1-1803050
180,1-2004060
200,1-2505070
250,1-30060100
300,1 i więcej70100

Do wysokości dochodu  na osobę  w rodzinie uprawniającego do świadczeń z  pomocy społecznej   zgodnie z art.8 ust.1, pkt2 ustawy o pomocy społecznej oraz do wysokosci dochodu osoby samotnie samotnie gospodarującej zgodnie z art.8 ust.1, pkt1 ustawy o pomocy społecznej - usługi świadczone są bezpłatnie.

Wysokość kwoty za 1 godzinę usług wynosi 9,20 zł. Koszt świadczenia usłu opiekuńczych ustalany jest na podstawie negocjacji wynagrodzenia z osobą świadczącą usługi.