Skip Navigation LinksPrzemoc-w-rodzinie

Diagnoza zjawiska przemocy 

w Gminie Kłodzko​​ w roku 2016przemoc fot..jpg

      W poniższym załączniku przedstawiona została „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kłodzko” i ocena świadomości społecznej wobec problemu przemocy. Diagnoza ta zawiera informacje na temat występowania problemu oraz okoliczności i postaw związanych z szeroko rozumianym zjawiskiem przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie w Gminie Kłodzko w roku 2016.

Diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Kłodzko.docx
​Przemoc w rodzinie 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:

  • współmałżonkowie,
  • partnerzy w związkach nieformalnych,
  • dzieci,
  • osoby starsze,
  • osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

  • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
  • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
  • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
  • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.