Skip Navigation Linksjednorazowa-zapomoga-urodzenie-dziecka

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "Becikowe"

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • 1000 zł na jedno dziecko, jednorazowo

 

WAŻNE!

Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane).

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E          

 1. mamie lub tacie dziecka,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

 • dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekraczał 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę,
 • mama dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną.

 

WAŻNE!

W przypadku urodzenia się dziecka przed 1.01.2013 r., a także w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego przed tą datą, kryterium dochodowe nie obowiązuje.


UWAGA!

Należy mieć na względzie, że nawet spełniając wszystkie wymagane warunki, nie otrzymacie Państwo prawa do zapomogi, jeżeli członkowi Państwa rodziny przysługuje inne świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka za granicą.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć        

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest samoistnym świadczeniem, przyznawanym niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń.

Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

Do wniosku należy dołączyć:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w praktyce: na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu sporządzana jest kopia załączana do wniosku, co oznacza, że oryginał aktu będziecie mogli Państwo zachować dla siebie),
 2. zaświadczenie o pozostawaniu mamy dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (oczywiście punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały). 
  Formularz tego zaświadczenia znajduje się tutaj.
 3. pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie została pobrana już jednorazowa zapomoga z tytułu jego narodzin,
 4. zaświadczenia lub własne oświadczenia członków Państwa rodziny o dochodzie:
 • w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu o dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym ubiegają się Państwo o świadczenie),
 • jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, a także gdy miała miejsce zmiana sytuacji dochodowej w postaci uzyskania lub utraty dochodu, będą Państwo potrzebować innych dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj.
   

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana jest jednorazowo po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

UWAGA!

W przypadku narodzin dziecka możecie się Państwo ubiegać również o:          

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawany tylko razem z prawem do zasiłku rodzinnego.

Szczegóły: komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić, żeby go otrzymać, znajdziecie Państwo tutaj.