Skip Navigation Linksdodatek-z-tytułu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.
 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • 400 zł miesięcznie


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

Przybywającym na urlopie wychowawczym:               

 1. mamie lub tacie dziecka,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

WAŻNE!

Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem. Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym), z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.


O G R A N I C Z E N I A   C Z A S O W E

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
 2. 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 3. 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

 • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.
Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku trzeba dołączyć:

   • zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony,
   • zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
   • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej, która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.
     

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym w terminie jego wypłaty.

​Inne dodatki do zasiłku rodzinnego