Skip Navigation Linksdodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.


 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • na jedno dziecko:
  • 185 zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  • 193 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  • 200 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..
 • na dziecko niepełnosprawne
  • 265​ zł miesięcznie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  • 273 zł miesięcznie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.
  • 280 zł miesięcznie od 01-11-2017 r..


WAŻNE!

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo – 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 90 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na temat tego dodatku znajdziecie Państwo tutaj.

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

 1. mamie albo tacie dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka,
  wychowującym je samotnie, jeżeli nie zasądzono alimentów na rzecz tego dziecka od drugiego z jego rodziców (dotyczy sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany) lub też sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka,
 4. pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją.


UWAGA!

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy   o świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).


Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

 • mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku trzeba dołączyć:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
  lub
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany. 

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym w terminie jego wypłaty.

​Inne dodatki do zasiłku rodzinnego