Skip Navigation LinksKarta-dużej-rodziny

 

Karta Dużej Rodziny​

 

To rządowy program dla rodzin wielodzietnych, mający na celu:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
 • umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej
 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

 Program wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E   K A R T A   D U Ż E J   R O D Z I N Y                 

 1. członkowie rodziny wielodzietnej:
  • rodzic (rodziece), w tym także rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka
  • małżonek rodzica
  • dziecko, w tym także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą
  • osoba która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, która przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia zgodnie z art.37 ust.2 ustawy o wpsieraniu rodziny i pieczy zastępczej

UWAGA!

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowynym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć 

Żeby otrzymać Kartę Dużej Rudziny konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie karty dużej rodziny

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
 

Formularz wniosku o przyznanie karty dużej rodziny znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci wieku do 18 lat - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci wieku powyżej 18 lat - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
 • w przypadku dzieci o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej oraz przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia zgodnie z art.37 ust.2 ustawy o wpsieraniu rodziny i pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

WAŻNE:

 • Dokumenty te nie są wymagane w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko będzie mógł uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletrnasmisji danych.
 • Karta przyznawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko dla członków rodziny wielodzietnej zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko
 • Przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzja administracyjna wydawana jest natomiast w przypadku odmowy wydania karty.
 • W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z karty, członek rodziny obowiązany jest do niezwłocznego powiadownia o tym Ośrodka.
 • Wydanie karty jest bezpłatne. Wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.
   

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 • Rodzic, który nabył uprawnienie do Karty, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na wydanie karty, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską
 • Małżonka rodzica, który nabył uprawnienie do Karty, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na wydanie karty, chyba że rodzic utracił prawo do karty lub małżeństow zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione.
 • Dziecko, które nabyło uprawnia do karty, pomimo zmniejszenia liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, nie traci tych uprawnień do czasu osiągnięcia pełnoletności, a jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej odpowiedni do końca roku szkolengo lub akademickiego, nie póżniej niż do ukończenia 25 roku życia.

 

WZÓR KARTY:

KDRZwór.png