Skip Navigation LinksKiedy-świadczenie-pielęgnacyjne-nie-przysługuje

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także gdy ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim (chyba że  współmałżonek jest w znacznym stopniu niepełnosprawny), a także gdy została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i przebywa w niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
  • na osobę wymagającą opieki członek rodziny ma już ustalone prawo do takiego świadczenia albo ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) lub dwustronne umowy miedzy krajami stanowią inaczej,
  • osoba sprawująca opiekę podjęła zatrudnienie,
  • wygasło okresowe orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

powrót