Skip Navigation LinksKiedy-specjalny-zasilek-opiekunczy-nie-przysługuje

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, sama posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do takiego zasiłku
  lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma już ustalone prawo do takiego zasiłku albo też ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem,  w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i przebywa w niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na osobę wymagającą opieki jest już ustalone prawo do takiego zasiłku albo też prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) lub dwustronne umowy miedzy krajami stanowią inaczej,
 • osoba sprawująca opiekę podjęła zatrudnienie,
 • wygasło okresowe orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

powrót