Skip Navigation Linkskiedy-zasilek-rodzinny-nie-przysluguje

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

  1. dziecko lub osoba ucząca się jest w związku małżeńskim,
  2. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub sprawowana jest nad nim opieka zastępcza,
  3. osoba ucząca się przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
  5. dziecko wychowuje samotnie osoba, której nie zostały zasądzone alimenty na rzecz tego dziecka od jego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice lub jedno z rodziców tego dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty od drugiego z rodziców lub gdy zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka,
  6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.