Skip Navigation LinksPliki-do-pobrania-SR

​Pliki do pobrania:

 

Za życiem

 1. Wniosek ustalenie prawa do jedorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  1. Załącznik nr1
  2. Załącznik nr1Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+

 termin składania od 01-04-2016 r.

 1. Wnioske o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalndarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest proawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)
 3. ​Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalndarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
 4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Świadczenia rodzinne


 

 1. ​Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2. ​Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 3. Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 4. ​Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalndarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 5. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 7. Oswiadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
 8. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym
 9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 10. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 11. ​Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 12. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 13. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 14. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 15. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2014 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 li​pca 1974 r. o Funduszu alimentacyjnym
 16. ​Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 17. Kwestionariusz wywiadu

Zasiłek dla opiekunów

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów

Karta dużej rodziny

 
 1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny
 2. Niezbędne oświadczenie do wniosku o przyznanie karty dużej rodziny


 
Zniżki jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:

 

Przepisy prawa:

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
 
 

 

Świadczenia rodzinne

 1. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia  8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowanie w sprawach o świadczenie rodzinne

Zasiłek dla opiekunów

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz.567) 

Karta dużej rodziny       


 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863) 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Archiwalne

 

 

 
 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.