Skip Navigation Linksspecjalny-zasilek-opiekunczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą.W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  • 520 zł miesięcznie

     

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                     

  • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej.

w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

UWAGA!

W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka. Szczegółowe informacje, kiedy jeszcze specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje znajdziecie Państwo tutaj.

 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj świadczenia otrzymają Państwo, jeżeli:

  • wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 623 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego brane są pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego; jeśli zatem okres zasiłkowy, na który jest ustalne prawo do tego świadczenia zaczął się 1.11.2013 roku, to brane są pod uwagę dochody osiągnięte w 2012 roku).

UWAGA!

W niektórych przypadkach zmiany sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany lub pomniejszony o dochód utracony.

Prosimy o zapoznanie się z defincjami uzyskania i utraty dochodu  w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

           

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

  • Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

WAŻNE:

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego).

  • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony został w czerwcu, zasiłek ten będzie przysługiwał od kwietnia.)
  • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest raz w miesiącu w terminie do końca miesiąca.