Skip Navigation Linkszasilek-pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

 

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • 153 zł miesięcznie

   

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E               

 1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.
   

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie.

Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.


 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć 

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
 

Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
  lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE:

 • Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

   

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 • Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

 

WAŻNE:

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Nabywanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy:

 • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
 • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

   

W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu z terminem płatności na koniec miesiąca.