Skip Navigation Linksswiadczenie-pielegnacyjne

​Świadczenie pielęgnacyjne

 

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.


W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

 • 620 zł miesięcznie w okresie do 30 kwietnia 2014 r.
 • 800 zł miesięcznie w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • 1.200 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 1.300 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 • 1.406 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.1103)​


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                     

 • mamie albo tacie dziecka niepełnosprawnego,
 • opiekunowi faktycznemu takiego dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
 • osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom (za wyjątkiem tych, które same są w znacznym stopniu niepełnosprawne), mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

UWAGA!

W niektórych szczególnych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego albo gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinie zastępczej z nim niespokrewnionej. Szczegółowe informacje, kiedy jeszcze świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, znajdziecie Państwo tutaj.

 

O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała albo nie później niż do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (w tym przypadku nie później niż do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 25 lat).

 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Żeby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

           

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

WAŻNE:

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Nabywanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
 • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu w terminie do końca miesiąca.