Skip Navigation LinksZapytanie-ofertowe

​​                  
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ROZEZNANIE CENOWE 

Kłodzko dnia 28-04-2017 r.

W związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Fundacja „Razem” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do 20 tyś. netto.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 

Kod CPV          Nazwa przedmiotu zamówienia wgCPV 85312320-8                usługi doradztwa

Do pobrania


 

ROZEZNANIE CENOWE 

W związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja-konkursy horyzontalne Fundacja „Razem” zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do 20 tyś. netto.

Nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:

usługi poszukiwania pracy

Kod CPV: 79611000-0

Do pobrania - rozeznanie cenowe: pośrednik pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/NP/FR    

Baza konkurencyjności​

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2017

 

Nazwa zamawiającego

GMINA KŁODZKO/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO

Numer ogłoszenia

1024169

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 15.03.2017r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Razem, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych – parter pok. 20/21 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Fundacja Razem ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.1.1/NP/FR w ramach projektu „Nowe Perspektywy” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Paszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 666 30 06

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie i organizacja szkolenia komputerowego pn. „ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) BASE” zgodnie z programem Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z egzaminem końcowym i certyfikacją w ramach 1 edycji projektu „Nowe Perspektywy”. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej zamieszkujące gminę Kłodzko.

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje wyłonienie Wykonawców na jedną edycję projektu


Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/NP/FR zostało rostrzygnięte - dokonano wyboru wykonawcy
Baza konkurencyjności

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/NP/FR

  • CZĘŚĆ I z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji treningów kompetencji i umiejętności społecznych (24 godziny szkolenia dla 2 grup szkoleniowych w ramach 3 edycji projektu)
  • CZĘŚĆ II z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych (24 godziny szkolenia dla 2 grup szkoleniowych w ramach 3 edycji projektu)
  • CZĘŚĆ III z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkoleń miękkich w zakresie integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i  Integracja
Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Podstawowe informacje o uzyskiwaniu kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ​
30-11-2016 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/NP/FR nie zostało rostrzygnięte z powodu braku ofert